ĐÂY CHỈ LÀ ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG VÀ PHỤ THUỘC VÀO HỢP ĐỒNG MUA HÀNG GIỮA TECHCARD VÀ ĐỐI TÁC HOẶC KÊNH BÁN HÀNG. SAU ĐÂY LÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG CHO VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA KHÁCH HÀNG. NẾU CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐÃ ĐƯỢC MUA THÔNG QUA KÊNH ĐỐI TÁC CỦA TECHCARD, MỌI YÊU CẦU NÊN ĐƯỢC KÊNH ĐỐI TÁC KÊNH HỖ TRỢ.

Quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân:

Khách hàng phải kiểm soát và giới hạn thích hợp quyền truy cập của Techcard vào dữ liệu cá nhân và nhạy cảm trong quá trình Techcard thực hiện bất kỳ Dịch vụ hỗ trợ nào.

  • Nếu Khách hàng trả lại phần cứng của Techcard cung cấp (bao gồm cả máy tính) để bảo trì và / hoặc sửa chữa, Khách hàng phải đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm sẽ bị xóa khỏi thiết bị.
  • Nếu Sản phẩm bảo trì và / hoặc sửa chữa được triển khai tại chỗ - Khách hàng tự chịu trách nhiệm về các thủ tục và kiểm soát đối với việc truy cập dữ liệu, bảo mật, sử dụng và truyền dữ liệu cũng như tất cả các bản sao lưu và khôi phục của bất kỳ cơ sở dữ liệu hoặc dữ liệu được lưu trữ nào.
  • Khách hàng thừa nhận rằng ngoài thông tin liên hệ kinh doanh, Techcard không yêu cầu và Khách hàng sẽ không cung cấp cho Techcard quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc nhạy cảm nào.
  • Nếu Sản phẩm Techcard là phần mềm dưới dạng dịch vụ - Khách hàng thừa nhận rằng ngoài thông tin liên hệ công việc và các loại dữ liệu cá nhân được sử dụng để thực hiện dự án, Techcard không yêu cầu và Khách hàng sẽ không cung cấp cho Techcard quyền truy cập bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm. 

Tất cả dữ liệu được Techcard truy cập trong quá trình thực hiện bất kỳ Dịch vụ hỗ trợ nào sẽ được coi là bí mật.